Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Még nem regisztráltam

Belépés
Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

Hibajelentés

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Négy Évszak Bajnokság játék és Tél forduló

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Négy Évszak Bajnokság elnevezésű játékára és annak Téli fordulójára, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden - internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete, nyertesek
A Négy Évszak Bajnokság az év során négy alkalommal ismétlődő kedves és szórakoztató játéksorozat (továbbiakban Játék).
Minden forduló egy önálló játék külön nyereményekkel, azonban azok a Játékosok, akik mind a négy fordulóban sikeresen játszottak és több, mint 2000 pontot szereztek fordulónként, részt vehetnek a Négy Évszak Bajnokai sorsoláson, ahol további nyereményeket nyerhetnek!

4. A négy forduló időtartama
Tavasz - 2015. április 9. 12 órától 2015. április 29. 17 óráig tart.
Nyár - 2015. június 19. 12 órától 2015. július 8. 17 óráig tart.
Ősz – 2015. szeptember 10. 12 órától 2015. szeptember 30. 17 óráig tart.
Tél – 2015. november 26. 12 órától 2015. december 16. 17 óráig tart.

5. Nyeremények és sorsolás

A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

Négy Évszak bajnokai sorsolás nyereményei:
10 db 10 000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány (élelmiszerre felhasználható): Azok a Játékosok vesznek rész a sorsoláson, akik mind a négy fordulóban (fordulónként) több, mint 2000 pontot szereztek!

Sorsolás helye: REON Digital Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi utca 9.
Sorsolás ideje: 2015. december 17. 10 óra 30 perc

A sorsolás, software segítségével, közjegyző jelenlétében, elektronikusan történik.
A sorsolás nyilvános.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
- Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható;
- a neki küldött üzenetre 50 napon belül nem válaszol;
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Az egyes fordulók nyereményei és sorsolásai az adott önálló Játék-forduló szabályzatában kerülnek rögzítésre.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük a sorsolást követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.
A nyeremények kipostázása, az ünnepek miatt 2016. január 4-én veszi kezdetét.

8. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://www.sparsajatmarka.hu weboldalon.

A Négy Évszak Bajnokság Tél fordulóra a fentieken túl az alábbi szabályok vonatkoznak

1. A Tél forduló időtartama
2015. november 26. 12 órától 2015. december 16. 17 óráig tart.

2. Az Tél forduló leírása, menete, nyertesek
A Játék lényege, hogy a Játékos minél több pontot szerezzen a minijátékok sikeres teljesítésével.
A Játék 6 minijátékból áll, melyek közül véletlenszerűen kiválasztott 4 játékkal játszik a Játékos minden játékmenetben. Ezek addig ismétlődnek, ameddig a Játékos el nem veszíti az összes életét. Új játékmenet esetén a Játékos újabb véletlenszerűen kiválasztott négy játékkal játszik.
A Játékosnak egy játékmenetben három élet áll a rendelkezésére. A minijátékok sikeres teljesítése esetén, pontokat kap, míg sikertelen játék esetén nem kap pontot és életet veszít.
A Játékos a játékkal korlátlan alkalommal játszhat, azonban kizárólag a legjobb eredménye szerepel a toplistán! Pontegyezés esetén az a Játékos kapja a jobb helyezést, akinek az adott pontot korábban sikerült elérnie!

A Téli forduló minijátékai:
Ajándékcsomag:
A Játék célja, hogy a Mikulás az összes ajándékot eljuttassa a megfelelő fa alá. Ehhez a Játékosnak a játéktéren kell kattintani úgy, hogy a házak felett repülő szánból az ajándékcsomagok éppen a kéményekbe essenek. Amennyiben sikerül a megfelelő számú ajándékot a kéményekbe pottyantani a játékidő lejárta előtt, akkor a játék sikeres és a Játékos pontot kap. Ha nem sikerül teljesíteni, akkor a játék sikertelen, a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Csizmapucolás:
A játékidő alatt le kell tisztítani a csizmát, melyet a Játékos az egerének mozgatásával tehet meg. Amennyiben a csizmát sikerült teljesen megtisztítani, a játék sikeresen véget ér és a Játékos pontot kap. A minijáték sikertelennek minősül, ha nem sikerül az összes foltot időben eltakarítani a csizmáról. Sikertelen Játék esetén a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Gyorskorcsolya:
A minijáték célja, hogy a Játékos elsőként érjen a célba. Ezt úgy teheti meg, hogy a játéktéren kattint a bal egérgombbal a megfelelő ütemben. Az ütemet a játéktér alján található sáv mutatja. Akkor kell kattintani, amikor a folyamatosan mozgó piros pont a megjelölt, zöld mezőbe ér. Amennyiben nem sikerül elég időben kattintani a versenyző nem mozdul meg, ezáltal nem elsőként ér célba és a játék véget ér. Ebben az esetben a játék sikertelen. A Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet. Amennyiben a játékidő alatt sikerül elsőként célba érni, a játék sikeres és a játékos pontot kap.

Szánkó:
A játék lényege, hogy a Játékos beérjen a szánkójával a célba. A szánkózó az egér mozgását követi, így az egeret jobbra-balra kell mozgatni a játéktéren úgy, hogy a kurzort követve a szánkózó elkerülje az összes akadályt. Amennyiben ez sikerül a játékidő lejárta előtt, a játék sikeres. Sikertelennek minősül a játék, ha a szánkózó nekimegy egy akadálynak. Ekkor a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Sífutás:
A játék lényege, hogy a Játékos az idő lejárta előtt beérjen a sífutóval a célba. Ezt az egér bal gombjának gyors kattintásaival teheti meg a játéktéren. A játék sikeres, ha a sífutó elérte a célt az idő lejárta előtt. Ekkor a Játékos pontot kap. Amennyiben a feladatot nem sikerül teljesíteni, akkor a Játék sikertelennek minősül, a Játékos nem kap pontot és elveszít egy életet.

Karácsonyfaégő:
A feladat, hogy az egér bal gombját nyomva tartva a játékos egy összefüggő vonalat húzzon a fenyőfán megjelölt szaggatott vonal mentén, mielőtt a játékidő lejár. Amennyiben a rajzolás nem pontos vagy megszakad, a vonal nem lesz érvényes. A Játékos a játékidő végéig rajzolhat, a cél, hogy az idő lejárta előtt a teljes szaggatott vonal át legyen rajzolva. Sikeres játék esetén a Játékos pontot kap, sikertelen játék esetén nem kap pontot és elveszít egy életet.

3. Nyeremények és sorsolás
A Játék Tél fordulójában a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

Garantált nyeremény
10 db egyenként 3 000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány (élelmiszerre felhasználható): Az adott fordulóban a toplista első 10 helyezettje, azaz a 10 legtöbb pontot elért játékos jogosult a nyereményre!

Fődíj:
25 db egyenként 15 000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány (élelmiszerre felhasználható): Azok között a játékosok között kerül kisorsolásra, akik több, mint 2000 pontot szereznek a Tél fordulóban!

Sorsolások helye: REON Digital Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi utca 9.
Sorsolások ideje: 2015. december 17. 10 óra 30 perc.

A sorsolások, software segítségével, közjegyző jelenlétében, elektronikusan történnek. A sorsolások nyilvánosak.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
- Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható
- a neki küldött üzenetre 50 napon belül nem válaszol;
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük a sorsolást követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

5. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.
A nyeremények kipostázása, az ünnepek miatt 2016. január 4-én veszi kezdetét.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2015. november 26.

Hiba!

Négy Évszak Bajnokság

Tavasz, Nyár, Ősz, Tél

... négy évszak, négy bajnokság, tengernyi nyeremény!

Teljesíts a lehető legjobban az adott évszak ügyességi játékain, hogy tiéd lehessen a
legjobb 10-nek járó garantált nyeremény, vagy nyerd meg a szezon fődíját!

10x 3.000Ft értékű
SPAR utalvány

25x 15.000Ft értékű
SPAR utalvány

Ha kitartó vagy és részt veszel mind a négy évszak fordulóin,
jó eséllyel viheted az év végi főnyereményt,
a 10 darab 10 000 Ft értékű SPAR utalvány egyikét is!

Mindegy, hogy játszani vagy nyerni jössz, nem veszíthetsz!

Játszom Toplista

Tél

Még bajnok is lehetsz!

Játssz tovább!

+ pontÖsszesen pontod van

Tovább

Van még életed, próbáld újra!

+0 pontÖsszesen pontod van

Tovább

Sajnos nincs több életed.

Kezdj új játékot és javíts az eredményeden!

+0 pontÖsszesen pontod van

Tovább