Bejelentkezés

Még nem regisztráltam

Elfelejtett jelszó

Belépés Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

Hibajelentés

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Gyűjtögető

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Gyűjtögető elnevezésű játékára, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden -internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) ), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete, nyertesek
A játék lényege, hogy a Játékos összeszedje a pályán elszórt pénzérméket és bankjegyeket. A Játék minden esetben belépéssel vagy regisztrációval kezdődik. Első alkalommal a Játékosnak el kell fogadnia jelen játékszabályzatot, a játék csak ezt követően kezdhető meg.

A Játékos a nyíl billentyűkkel, mobil készüléken a pályán elhelyezett nyilakat megérintve tudja irányítani a pénztárcát.
A játékid 1 perc. A játék célja, hogy a játékidő vége előtt a játékos összeszedje a szükséges 100 pontot/forintot. Csak akkor kerül be a tárcába az érme, vagy a bankjegy, ha pontosan ér oda a pénztárca szája, vagyis sem felfelé, sem lefelé nem lóg túl a tárca “fém” részén.
A játéktéren elhelyezett pénzfaló zsetonok csökkentik a már megszerzett összeget, ezeket el kell kerülni, egyáltalán nem érhetnek hozzá a tárcához.

Pénzfaló ikonok értékei:
Szórakozás (lufi): -10
Vásárlás (kosár): -20
Közüzemi díjak (csekk): -30
Járművel kapcsolatos költségek (autó): -50
Ingatlannal kapcsolatos költségek (ház): -100

Minden játékos, aki sikeresen teljesíti a pályát, bekerül sorsolásba. A játék korlátlan számban megismételhető, azonban naponta csak egy eredménnyel kerülhet be a játékos a sorsolásba. Az esélyek és a nyeremény értéke növelhető, amennyiben a játékos több napon is sikeresen teljesíti a játékot.

4. A Játék időtartama
A játék 2016. január 14. 12 órától 2016. január 27. 17 óráig tart.

5. Nyeremények és sorsolás
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

20 db, darabonként 3000 Ft értékű SPAR utalvány (csak élelmiszer vásárlásra használható fel):
Az a játékos kerülhet be a sorsolásba, aki 1-5 alkalommal kerül be a sorsolásba, vagyis 1-5 napon játszott sikeresen a játékkal.

20 db, darabonként 5000 Ft értékű SPAR utalvány (csak élelmiszer vásárlásra használható fel):
Az a játékos kerülhet be a sorsolásba, aki 6-10 alkalommal került be a sorsolásba, vagyis 6-10 napon játszott sikeresen a játékkal. Ebben az esetben 5 alkalommal szerepel a 3000 Ft-os utalványért, és a játék számától függően 1-5 alkalommal szerepelhet az 5000 Ft-os utalványért.

20 db, darabonként 7000 Ft értékű SPAR utalvány (csak élelmiszer vásárlásra használható fel):
Az a játékos kerülhet be a sorsolásba, aki 11-14 alkalommal került be a sorsolásba, vagyis 11-14 napon játszott sikeresen a játékkal. Ebben az esetben 5 alkalommal szerepel a 3000 Ft-os utalványért, 5 alkalommal szerepel az 5000 Ft-os utalványért és a játék számától függően 1-4 alkalommal szerepelhet a 7000 Ft-os utalványért.

Sorsolások helye: REON Digital Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi utca 9.
Sorsolások ideje: 2016. január 28. 14 óra

A sorsolás software segítségével elektronikusan történnek. A sorsolás nyilvános.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható a neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 50 (ötven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

8. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://www.sparsajatmarka.hu weboldalon.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2016. január 14.

Hiba!

Fiú

Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juicee

Filmcsillag

123 123

Szavazok

EllenőrzésHibás kód!

Írd be a mezőbe az alább megjelenő betűsorozatot egybe írva.
(kisbetű, nagybetű nem számít!)

Keressük 2016 legszuperebb jelmezeit!

Töltsd fel gyermeked fotóját farsangi jelmezben, és gyűjtsd a voksokat!
Már 50-től esélyed van nyerni! Ha pedig még szavazol is, SPAR utalványt nyerhetsz!

Hamarosan

00nap

00óra

00perc